Invited Lecture                    
     "How We Read Jane Austen Today:
      A  
Conversation with Mansfield Park"

                                  

Wendy Anne Lee 
                          English Dept. Yale Univ.

 
공지사항
           
     

                Invited Lecture                    
     "How We Read Jane Austen Today:
      A  
Conversation with Mansfield Park"

                                  

Wendy Anne Lee 
                          English Dept. Yale Univ.

 
 
 
 
 
영문
  
 International Journal of Culture
영문과

 

                Invited Lecture                    
  Ы쉬숱깻"ㄱ亶、冥끝梯К쉬쉬?   "How We Read Jane Austen Today:
      A  
Conversation with Mansfield Park"

                                  

Wendy Anne Lee 
                          English Dept. Yale Univ.


 

<2017학년도 겨울 해외석학초청 강연> 
올해 겨울 해외석학 초청 강연 영상을 게시하오니
많은 관심과 시청 부탁드립니다. ☞☞
바로가기

<2015학년도 인문학 대중화 강연>
2015년 6월 13일 인문학 대중화 사업의 일환으로 열린
청소년 대상 인문학 강연영상을 게시하오니
많은 관심과 시청 부탁드립니다. ☞☞
바로가기  

학술 활동
창의적 지식 생산을 위한 글로컬 영어영문학
 
 
 
 
 
 
 
영어영문학과 BK21플러스사업단